Økonomiske data og valutatrading

Økonomiske teorier kan riktignok bevege valutaer over en lengre tidsperspektiv, men hvis man ser mer kortsiktig på det – og da fra dag-til-dag, eller uke-til-uke – så har de økonomiske dataene som til enhver kommer ut i offentligheten en stor innvirkning på valutakursene.

Det sies ofte at de største selskapene i verden er de forskjellige landene og at deres valuta er aksjene i det aktuelle landet. Et lands tall, som for eksempel brutto nasjonalprodukt, er ansett å være dets siste økonomiske rapport som sier noe om inntjeningen. En nasjons informasjon om den økonomiske situasjonen vil ha samme innflytelse på valutaen som finansielle nyheter om et selskap vil ha på selskapets aksjekurs.

Forandringer i renter, inflasjon, arbeidsledighet, konsumprisindeks, politisk stabilitet og så videre kan alle føre til ekstreme avkastninger eller tap, avhengig av kunngjøringens natur og nasjonens ‘ve og vel’ – og hvordan du har plassert investeringene dine!

Non-farm payroll - en av valutamarkedets aller viktigste arbeidsledighetstall.

Non-farm payroll – en av valutamarkedets aller viktigste arbeidsledighetstall.

Antallet økonomiske kunngjøringer som daglig kommer ut rundt omkring i verden kan nærmest være skremmende, men jo mer tid man bruker på å bli kjent med valutamarkedet jo tydeligere blir det hvilke kunngjøringer som har den største innvirkningen på kursene. Vi skal videre i denne artikkelen se nærmere på noen indikatorer som på generelt grunnlag antas å ha størst innflytelse på valutaene, uavhengig av hvilket land det gjelder.

Arbeidsmarkedstall

De aller fleste landene offentliggjør tall som forteller om antallet mennesker som er i arbeid innenfor den aktuelle økonomien. I USA er disse tallene kjent som NFP, eller non-farm payrolls, og disse tallene offentliggjøres den første fredagen i hver måned. I de fleste tilfellene vil en økning i antallet ansatte signalisere at en land har en økonomi i vekst, mens en svekkelse i tallene kan være tegn på en potensiell tilbakegang.

Hvis et land nylig har gått gjennom økonomiske problemer vil gode arbeidsmarkedstall kunne sende valutaen opp ettersom det er tegn på en økonomi i bedring og som er i ferd med å hente seg inn. På den andre siden kan gode tall føre til inflasjon, og dette er noe som kan sende en valuta nedover. Med andre ord: økonomiske data og bevegelsene i en valuta vil ofte avhenge av andre omstendigheter som er rådende når tallene slippes.

Endringer i et lands styringsrenter påvirker valutakursene.

Endringer i et lands styringsrenter påvirker valutakursene.

Renter

Renter er et enormt fokusområde i valutamarkedet, og oppmerksomheten rettes i aller størst grad mot sentralbankenes rentemøter som inntreffer med jevne mellomrom i løpet av året. Når sentralbankene endrer rentene gjøres dette med det målet for øyet å justere pengetilførselen og for å gjennomføre landets økonomiske politikk.

En av de aller viktigste aktørene på det globale markedet i så måte er naturligvis USA, og her er det FOMC (Federal Open Market Committee) – populært bare kalt Fed – som bestemmer styringsrentene i landet. Fed møtes åtte ganger hvert år til rentemøter, og der bestemmer de seg for om de skal heve, senke eller la renten forbli uendret. Mens disse møtene pågår er det ekstremt høy spenning i valutamarkedet, og i timene etterpå kan det skje store omveltninger i valutakursene. Fremtredende økonomer sier man skal være forsiktige med å investere penger like i forkant av slike møter, og heller avvente å se hva resultatet blir.

Inflasjon

Inflasjonsdata måler stigning og fall i prisnivåene i et land over en gitt tidsperiode. Det handler rett og slett om å kartlegge hvor mye man må betale for et utvalg av varer og tjenester innenfor en økonomi for dermed å måle om det har oppstått prisendringer. Prisstigning er et tegn på inflasjon og antyder at et land vil oppleve at valutaen nedskrives. I USA offentliggjøres inflasjonsdataene sammen med konsumprisindeksen på månedlig basis.

Brutto nasjonalprodukt

Et lands brutto nasjonalprodukt, forkortet BNP, er et tall som måler verdien av alt det som produseres i et land over en gitt periode, og som regel i løpet av et år. Oftest er tallene delt inn i fire kategorier: privat forbruk, statlig forbruk, bedrifters forbruk og netto eksport.

BNP anses å være den beste indikatoren på et lands økonomi, og et stigende BNP signaliserer økonomisk vekst. Jo sunnere en økonomi er, jo mer attraktiv vil den være for utenlandske investorer. Dette vil igjen kunne lede til styrking av landets valuta ettersom penger ledes inn i økonomien til det aktuelle landet.

Detaljhandel

Tall for detaljhandel innebærer en måling av salget av varer som er rettet mot forbrukerne eller husholdningene over en gitt periode, og vil reflektere det private forbruket i en økonomi. Med disse tallene får markedsdeltakere en anelse om styrken i en økonomi, og en økning i forbruket signaliserer naturligvis en sterk økonomi.

Varige goder

Dataene som omhandler varier goder dreier seg om varer som har en varighet på mer enn tre år, og måler mengden produserte varer som er bestilt, sendt avgårde og ikke oppfylt for perioden. Goder som dette inkluderer ting som for eksempel biler, og gir økonmer en idé om størrelsen på individuelt forbruk på varer med lengre varighet, samtidig som det gir indikasjoner på tilstanden til fabrikksektoren.

Handels- og kapitalflyt

Interaksjon mellom land skaper en enorm pengeflyt som kan ha en substansiell innvirkning på verdien på valutaene. Et land som importerer betydelig mer enn det eksporterer vil sannsynligvis se at valutaen svekkes ettersom den er avhengig av å selge den for å kjøpe valutaen til de eksporterende landene. Og videre: økte investeringer i et land kan føre til betydelig økning i dets valuta.

Handelsflytdata ser på forskjellen mellom et lands import og eksport, og man får et handelsunderskudd hvis importen er større en eksporten. Kapitalflyten ser på forskjellen i mengden valuta som kommer inn gjennom investeringer og/eller eksport og valuta som blir solgt som en følge av utenlandske investeringer og/eller import. Et land som opplever å ha mange investeringer i eget land fra utlandet, altså hvor utenforstående kjøper innenriks verdier som aksjer eller eiendom, vil på generelt grunnlag ha en positiv kapitalflyt.

Makroøkonomiske og geopolitiske forhold kan skape store valutabevegelser.

Makroøkonomiske og geopolitiske forhold kan skape store valutabevegelser.

Makroøkonomiske og geoopolitiske hendelser

De største endringene i valutamarkedet kommer ofte som et resultat av makroøkonomiske og geopolitiske hendelser som for eksempel krig, valg, endringer i pengepolitikken og finansielle kriser. Slike hendelser har evnen til å endre eller restrukturere et land, noe som også inkluderer fundamentalene. For eksempel vil kriger ofte gi et land et enormt økonomisk press og føre til stor volatilitet i regionen – noe som naturligvis vil kunne påvirke valutakursene betydelig. Det er viktig å holde seg oppdatert på slike makroøkonomiske og geopolitiske hendelser.

Avslutningsvis

Mengden data som slippes som har betydning for valutakursene er enorm, og det kan derfor være svært vanskelig for en uerfaren trader å vite hva som faktisk er viktig. Til tross for dette så er det essensielt å vite hvilke økonomiske kunngjøringer man skal følge med på, slik at du vet hvilke av disse som vil påvirke valutaen som du trader. I starten kan det derfor være greit å holde fokuset på kun et par valutakryss – da vil man lettere opparbeide seg innsikt i hva som er viktig å holde øye med.

Nå vet du litt mer om hva det er som driver markedet fremover og vi skal nå kikke litt nærmere på noen viktige tradingstrategier som brukes av valutatradere – nemlig fundamental og teknisk analyse!