Fundamental analyse i valutahandel

Når det gjelder aksjemarkedet vil man ved hjelp av fundamental analyse forsøke å måle et selskaps virkelige verdi for dermed å basere investeringene på denne kalkuleringen. Dette gjelder til en viss grad også i valutamarkedet hvor erfarne tradere evaluerer valutaer og landene valutaen er basert i, samt økonomiske kunngjøringer for dermed å få en viss idé om hva som er valutaens virkelige verdi.

Alle nyhetsrapporter, økonomiske data og politiske hendelser om et land kan sammenlignes med nyheter som kommer ut om en spesifikk aksje, og investorer bruker denne kunnskapen for å få en anelse om verdien. Disse verdiene forandrer seg som en følge av mange faktorer, inkludert økonomisk vekst og finansiell styrke. Fundamentale tradere bruker all denne informasjonen til å evaluere et lands valuta, og dette skal vi se nærmere på i denne artikkelen.

Fundamental analyse gir deg et stort fortinn ved valutahandel

Fundamental analyse gir deg et stort fortinn ved valutahandel

Hva dreier fundamental analyse seg om?

Fundamental analyse handler kort fortalt om tolkning av statistiske rapporter og økonomiske indikatorer. Faktorer som endringer i styringsrenter, arbeidsledighetsrapporter og inflasjonsindikatorer faller alle inn under den fundamentale analysen.

Valutatradere må følge de økonomiske indikatorene tett ettersom de kan ha en direkte, og til en viss grad forutsigbar, effekt på valutaen til en gitt nasjon i valutamarkedet.

Gitt den effekten disse indikatorene kan ha på valutakursene er det derfor viktig å på forhånd være klar over når de skal offentliggjøres. Å finne seg en pålitelig økonomisk kalender som viser tidspunkter for offentliggjøring av data vil derfor være ekstremt viktig. På denne måten vil du til enhver tid være oppdatert på hva som beveger seg i markedet.

De viktigste fundamentale tallene

Det er naturligvis mange fundamentale faktorer som spiller inn på valutakursene, og de forskjellige faktorene kan dra en valuta i hver sin retning. Det er derfor ingen enkel sak å tolke disse på en god måte. Av og til kan det enkelt og greit være fornuftig å se hva ekspertene mener i forkant av viktige offentliggjøringer, og på denne måten vil man kunne lære seg hvordan man skal tolke kunngjøringer.

Man kan i alle fall si at det er spesielt tre fundamentale økonomiske tall som har en særskilt stor innvirkning på valutaene rundt om i verden.

1. Renter
2. Arbeidsledighetstall
3. Økonomisk vekst og handel

Rentene er den viktigste fundamentale faktoren ved valutahandel.

Rentene er den viktigste fundamentale faktoren ved valutahandel.

Rentenivåer

Valutamarkedet er komplekst og selv om det er mange fundamentale faktorer som påvirker verdien på de forskjellige valutaene, er det til syvende og sist rentenivåene og forventningene til rentens retning som er nøkkelen. Rentene er direkte kontrollert av et lands eller regions sentralbank, og er det kraftigste verktøyet den besitter. Endringer i styringsrentene vil ha en signifikant innvirkning på en valuta, og spesielt viktig er det å følge med på de største landene i verden.

Man vil oppleve stor aktivitet i markedet når det er forventet at rentene skal endres. Spekulanter vil følge nøye med og bare et lite hint om at en sentralbank vurderer å endre rentene vil kunne gi dramatiske endringer i en valuta.

På generelt grunnlag kan man si at høyere styringsrenter vil øke verdien på en nasjons valuta. De høyere rentene har en tendens til å trekke til seg utenlandske investeringer, og dette igjen vil kunne skape økt etterspørsel for landets valuta – og dermed en økt verdi for valutaen selv. Omvendt kan man si at lavere renter vil være uattraktivt for utenlandske investorer og følgelig føre til at valutaen vil synke i verdi.

Arbeidsledighetstall

I USA har for eksempel Federal Reserve et todelt mandat som går ut på å stabilisere prisene og stimulere til redusert arbeidsledighet, men dette er ikke nødvendigvis tilfellet for andre sentralbanker. Rentene er direkte kontrollert av sentralbankene men dette gjelder ikke nødvendigvis arbeidsmarkedet og den økonomiske veksten.

Sysselsettingstallene er viktige for valutakursen av to årsaker. Først av alt har sysselsettingen en direkte effekt på det personlige forbruket, og for det andre vil det personlige forbruket ha innvirkning på inflasjonen – som igjen påvirker sentralbankenes avgjørelser når det kommer til fastsettelsen av styringsrentene.

Hvis arbeidsledigheten synker kan man altså forvente at det personlige forbruket økter litt. Dette vil føre til økt etterspørsel og sørge for ytterligere etterspørsel etter arbeidskraft. Hvis det kommer til det punktet at inflasjonen kan bli et problem, vil man sannsynligvis oppleve at sentralbankene kommer på banen med en økning av styringsrentene for å redusere forbruket.

Som en konsekvens av dette så har sysselsettingen en umiddelbar effekt på valutaene og du kan ved hjelp av disse tallene ha muligheten til å forutse sentralbankens neste trekk.

Signaler om økonomisk vekst påvirker valutaene.

Signaler om økonomisk vekst påvirker valutaene.

3. Økonomisk vekst og handel

En rekke rapporter og utsikter spiller inn på et lands forventninger til økonomisk vekst. Renter og sysselsettingstall kan definitivt gi en pekepinn på dette, men også andre rapporter kan gi oss innsikt i hvilken retning et lands økonomi er på vei.

Man kan se på bruttonasjonalprodukt, konsumprisindeks, inflasjon og andre ting som signaliserer vekst, og alle disse vil ha sin innvirkning. Hvis produsenter investerer i utstyr kan man også ta dette som et tegn på at de forventer at forretningene skal bedres i nærmeste fremtid. For å si det enkelt: når selskapene begynner å tjene penger så er dette en tidlig indikator for en økonomi i bedring, og at den snart vil følge etter.

Det er en rekke rapporter som kan vise forventninger i vekst, men noen er viktigere enn andre. Bygging av hus er for eksempel en viktig faktor som er med på å påvirke fremtidig retning i økonomien ettersom forsinkelsen er så stor.

Handel er en nøkkelfaktor for økonomien for mange land, og selv om det er fordeler med en sterk valuta, så vil en valuta på opptur innebære at et lands varer blir dyrere i forhold til prisene hos konkurrentene.

Sentralbanker vil ofte forsøke å håndtere eller manipulere valuta ved å selge den etter at den har steget til et uakseptabelt nivå.

Som du skjønner er det mange faktorer som spiller inn på en valutas utvikling når det kommer til fundamentale faktorer, og disse tre er kanskje de aller viktigste. Har du kontroll på disse og vet når tallene presenteres har du gode forutsetninger for når du skal entre markedet og hvilken posisjon du skal ta.

I neste artikkel skal vi se nærmere på den tekniske analysen av valuta og hvordan du kan anvende deg av denne når du skal inn på forexmarkedet.