Skatt og CFD

Det er mange som lurer på hva som gjelder når det kommer til skatt i forbindelse med CFD handel, og i denne artikkelen kan du lese hva Skatteetaten sier om dette.

2 Prinsipp for skattlegging
En CFD behandles som et selvstendig formuesobjekt. En CFD anses realisert når kontrakten avsluttes (stengningshandel). Gevinst/tap skattlegges/fradras separat.

3 Formue
En CFD er et eget formuesobjekt. Hvis kontrakten ikke er stengt før årsskiftet, utgjør formuesverdien den latente gevinsten ved en tenkt stengning av kontrakten ved årsskiftet. Tilsvarende vil et latent tap være gjeld.

4 Inntekt/fradrag
4.1 Gevinst/tap

4.1.1 GENERELT
Gevinst på en CFD er skattepliktig inntekt etter sktl. § 5-1 annet ledd, eventuelt etter sktl. 5-30 første ledd hvis gevinsten er innvunnet i virksomhet. Eventuelt tap er fradragsberettiget enten kontrakten er eid i eller utenfor virksomhet, jf. sktl. § 6-2 første ledd.

4.1.2 UNDERLIGGENDE OBJEKT SOM OMFATTES AV FRITAKSMETODEN
For selskaper som er omfattet av reglene i sktl. § 2-38 første ledd (fritaksmetoden), er det omfattende unntak fra skatteplikt for gevinst/fradragsrett for tap ved realisasjon av et finansielt instrument som har

* aksje mv. som underliggende objekt, eller
* en indeks som underliggende objekt dersom indeksen dekker aksjer og andre eiendeler
* når aksjen mv. eller eiendelen kvalifiserer til unntaket i sktl. § 2-38.

En CFD som har aksje eller en slik type indeks som underliggende objekt, vil derfor være objekt etter fritaksmetoden, jf. sktl. § 2-38 annet ledd bokstav c. Om fritaksmetoden, se emnet «Fritaksmetoden». Se også Ot.prp. nr. 1 (2004-2005) pkt. 6.5.2.4.

4.1.3 RENTER
For en som har kjøpt en CFD (inntatt en såkalt long posisjon) og holder denne over natten, påløper det normalt et rentepåslag som skal betales til selgeren. Renten beregnes på grunnlag av verdien på det underliggende objektet ved inngåelse av kontrakten. En som har solgt en CFD (inntatt en såkalt short posisjon) som holdes over natten, har krav på en rentegodtgjørelse. De akkumulerte rentene skal inngå i et gevinst-/tapsoppgjør ved realisasjonen av kontrakten, se pkt. 4.2.3.

4.1.4 UTBYTTEKOMPENSASJON
En som har kjøpt en CFD (inntatt en såkalt long posisjon) med for eksempel aksjer som underliggende objekt og holder denne over den dagen utbytte på de underliggende aksjene utbetales, skal ha en kompensasjon fra selgeren for utbyttet. Utbyttekompensasjonen skal inngå i et gevinst-/tapsoppgjør ved realisasjonen av kontrakten, se pkt. 4.2.3. Yteren av utbyttekompensasjonen vil være motparten som har solgt en CFD (inngått en såkalt short posisjon).

4.2 Gevinst/tapsberegning ved realisasjon
4.2.1 GENERELT
Gevinst og tap på en CFD fremkommer som differansen mellom utgangsverdien og inngangsverdien. Eventuell utbyttekompensasjon og rentegodtgjørelse/rentepåslag skal inngå i et gevinst-/tapsoppgjør og ikke behandles som utbytte eller renter etter alminnelige regler.

4.2.2 INNGANGSVERDI
Ved inngåelsen av en CFD har vanligvis kjøperen bare betalt eventuell kurtasje for meglertjenesten samtidig som det er avsatt midler som sikkerhet på marginkontoen. Det er normalt ikke betalt noe beløp til selgeren som skal aktiveres som inngangsverdi. Dette skyldes at kontrakten ved inngåelsestidspunktet ikke har noen verdi dersom det er avtalt markedsmessige vilkår. Eventuell betalt kurtasje skal inngå i gevinst-/tapsberegningen.

4.2.3 UTGANGSVERDI
For den som har kjøpt en CFD er utgangsverdien det differanseavregningsbeløpet som avspeiler verdiutviklingen på det underliggende objektet fra kontrakten inngås og fram til kontrakten avsluttes. Dette beløpet kan være både positivt og negativt.

Har kjøperen mottatt kompensasjon for utbytte på for eksempel aksjer som underliggende objekt, skal dette påplusses differanseavregningsbeløpet. Akkumulert påløpt rentepåslag skal trekkes fra differanseavregningsbeløpet.

For den som har solgt en CFD vil utgangsverdien bestå av differanseavregningsbeløpet med tillegg av eventuelt mottatt rentetillegg og fradrag for eventuell betalt utbyttekompensasjon.